I dënuar për grabitjen e Rinasit/ Klement Çala del nga regjimi 41 biss

Klement Çala, I arrestuar në vitin 2020 për grabitjen e Rinasit që ndodhi në vitin 2019, ka lënë regjimin 41 biss.

 

Vendimi është bërë public nga GJKKO, pas pranimit të kërkesës së Çalës.

 

Vendimi i plotë:

 

Gjykata, ne baze dhe per zbatim 10 nenin 112, 463 dhe 471 to K.Pr.Penale, ne nenin 17 to gjit Nr. 81/2020 “PER TE DREJTAT DI-IE TRAJTIMIN E TE DENUARVE ME BURGIM IE TE PARABURGOSURVE”, ne nenet 10 dhe 11 to Ligjit Nr. 79/2020 “PER .ZEKUTIMIN E VENDIMEVE PENALE”, si dhe ne vendimin Nr. 5, date 22.02.2022 td ykates Kushtetuese,

 

VENDOSI:

 

Pranimin kerkeses se kerkuesi Klement Pellumb Gala.

 

2. Shfuqizimin e Urdhrit Nr. 230, date 20.05.2022 to Ministrit to Drejtesise “Per vendosjen ne regjimin e posagem to ushtrimit to to drejtave be burgun e sigurise se larte per to paraburgosurin Klement cala.”, si to pabazuar ne prova dhe ne ligj.

 

3. Ngarkohet Ministri i Drejtesise ne bashkepunim me Prokurorine e Posagme kunder Korrupsionit dhe Krimit to Organizuar per zbatimin e ketij vendimi. 4. Shpenzimet gjyqesore sic jane here. 5. Kunder ketij vendimi lejohet ankim brenda 15 (pesemedhjete) diteve ne Gjykaten e Posagme to Apelit per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nga e nesermja e njoftimit to ketij vendimi.

 

U shpall sot ne Tirane, me date 17.10.2022

Lexo me shume