Sot mblidhet Kuvendi, çfarë pritet të ndodhë

Dy interpelanca dhe një seancë pyetje-përgjigje janë në rendin e ditës në seancën e sotme parlamentare.

Interpelanca e parë do të zhvillohet me ministren e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro kërkuar nga deputetja demokrate Ina Zhupa.

Deputetja demokrate ka kërkuar gjithashtu të zhvillojë një seancë pyetje-përgjigje me ministren e Arsimit, Evis Kushu lidhur me paketën e rezistencës sociale dhe përjashtimin e studentëve nga kjo paketë.

Ndërsa Interpelanca e dytë është kërkuar nga deputeti Nasip Naço me ministren e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku.

Rendi i ditës:

PER MBLEDHJEN E KUVENDIT NE SEANCE PLENARE, DATE 13.10.2022, ORA 10.00

Ne mbeshtetje te nenit 7, pika 6, dhe nenit 2711 te Rregullores se Kuvendit, bazuar ne kalendarin e

punimeve per periudhen 3 – 28 tetor 2022,

U R D HER 0 J:

Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 13.10.2022, ora I 0:00.

Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:

Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 6.1 0.2022.

Njoftime.

lnterpelance me Ministren e Turizmit dhe Mjedisit, znj. Mirela Kumbaro, kerkuar nga deputetja

Ina Zhupa.

Pyetje per Ministren e Arsimit dhe Sporteve, znj . Evis Kushi, kerkuar nga deputetja Ina Zhupa.

lnterpelance me Ministren e lnfrastruktures dhe Energjise, znj. Belinda Balluku, kerkuar nga

deputeti Nasip Nac;o.

Diskutime per c;eshtje jashte rend it te dites.

Ill. Ngarkohen sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e

anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik, si dhe pergatitjen e

dokumentacionit parlamentar qe dote shqyrtohet.

Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.

Në mbështetje të Urdhrit nr. 79, datë 11.10.2022 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita

Nikolla, rendi i ditës është si më poshtë vijon:

Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 6.10.2022.

(Neni 44, pika 2 e Rregullores)

Njoftime.

(Neni 44, pika 3 e Rregullores)

Interpelancë me me Ministren e Turizmit dhe Mjedisit, znj. Mirela Kumbaro,

kërkuar nga deputetja Ina Zhupa.

(Neni 80, Kushtetutë, neni 96, Rregullore Kuvendi)

Pyetje për Ministren e Arsimit dhe Sporteve, znj.Evis Kushi, kërkuar nga deputetja

Ina Zhupa.

(Nenet 90, 91 dhe 92 të Rregullores së Kuvendit)

Interpelancë me Ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, znj. Belinda Balluku,

kërkuar nga deputeti Nasip Naço.

(Neni 80, Kushtetutë, neni 96, Rregullore Kuvendi)

Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’)

Lexo me shume